Stočné

Stočné 2022

Stočné je v obci Lesonice vypočítáno ze skutečně vynaložených nákladů na provoz ČOV Lesonice a z ceny odpisů majetku (kanalizace a ČOV) tak, jak ukládá zákon.

 

Cena stočného:  30 Kč / m3

 

Dospělá osoba a první nezaopatřené dítě:  1 050

Druhé a další nezaopatřené dítě osvobozeno od poplatku.

Samostatně žijící senioři 50 % z ceny za dospělou osobu: 525

Rekreační nemovitost (chalupáři): pevná částka ve výši 650

 

Platbu za stočné je třeba uhradit do 31.10. daného roku.

Poplatek je možné zaplatit prostřednictvím elektronického bankovnictví na účet obce Lesonice č. 150293224/0300, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do textu bankovního příkazu napište svoje příjmení.

 

Datum zveřejnění:
publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti