Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název
  Obec Lesonice
   
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
   
 3. Organizační struktura
  Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, finanční, kontrolní a kulturní výbor obce
   
 4. Kontaktní spojení
  kontakty
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 150293224/0300
   

 6. 00289752
   
 7. DIČ
  obec není plátcem DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  rozpočet 
   
 9. Žádosti o informace
  Informace lze získat na obecním úřadě.
  Způsob, jak získat příslušné informace: osobně, telefonicky, písemně, e-mailem.
  Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  na adrese obecního úřadu, způsoby uvedenými v bodu 9.
   
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu se podávají způsobem a ve lhůtách stanovených z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
   
 12. Formuláře
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Návody na řešení životních situací lze získat na portálu veřejné správywebu ministerstva vnitra
   
 14. Nejdůležitější předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce Lesonice, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
  Obecně závazné předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Kopírování informací 2 Kč/list, vyhledávání a zpracování informací 350 Kč/ hod.
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
   
 17. Seznam organizací
  Základní škola a mateřská škola Lesonice
publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi