Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o zajištění čistoty, pořádku a vzhledu obce

Obec Lesonice

Obecně závazná vyhláška č.  3/2015,

 

o zajištění čistoty, pořádku a vzhledu obce

 

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5. 2015 usneslo vydat podle § 10, § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Cíl a předmět vyhlášky

 

(1)         Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné a bezpečné soužití občanů i návštěvníků obce vytváření příznivých podmínek pro život v obci a zlepšování estetického vzhledu obce.

(2)         Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou zdraví a směřující k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu a zájmu chráněném obcí Lesonice jako územním samosprávným celkem.

 

Článek 2

Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

(1)         Činnostmi, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochrannou bezpečnosti, zdraví a majetku jsou:

a)   znečišťování veřejného prostranství,

b)  rušení nočního klidu.

 

Článek 3

Základní pojmy

 

Pro účely této vyhlášky se vymezují některé pojmy:

 

(1)         Veřejným pořádkem se rozumí stav, kdy je zaručeno klidné a pokojné soužití osob v daném místě a čase při respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, ochrana majetku, zdraví, právo na příznivé životní prostředí a právo na kulturní podmínky pro život. K nastolení a zajištění veřejného pořádku dochází dodržováním pravidel chování na veřejnosti, jejichž soubor tvoří jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak pravidla chování, která nejsou právně vyjádřena, ale jejichž zachovávání je podle obecného názoru a přesvědčení nezbytnou podmínkou soužití a veřejného zájmu.

(2)         Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru[1], ve všech částech obce Lesonice.

 

Článek 4

Čistota veřejných prostranství

 

Znečištění veřejného prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí odhazování drobného odpadu mimo vyhrazené nádoby, ponechání exkrementů domácích zvířat volně ležet na veřejných prostranstvích, zanechání nečistot po krátkodobě uloženém materiálu nebo po skládání materiálu.

 

Článek 5

Zajištění udržování čistoty

 

(1)         Každý je povinen chovat se tak, aby neznečistil veřejné prostranství.

(2)         Při znečištění veřejného prostranství je původce tohoto znečištění povinen ho neprodleně odstranit.

(3)         Při znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířat je osoba doprovázející zvíře povinna neprodleně toto znečištění odstranit.

 

Článek 6

Noční klid

 

(1)         Noční klid je v obci stanoven na dobu od 22:00 do 06:00 hodin[2].

(2)         Každý je povinen v době nočního klidu zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Je zakázáno obtěžovat v době nočního klidu své okolí hlukem a vibracemi.

 

Článek 7

Výjimky

 

(1)         V noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba nočního klidu vymezena dobou od 02.00 do 06.00 hodin.

(2)         V den konání obcí pořádané akce „Pálení čarodějnic“ je doba nočního klidu vymezena v noci ze dne konání akce na den následující dobou od 00.00 do 06.00 hodin.

(3)         Starosta obce může na základě žádosti v konkrétním případě rozhodnutím stanovit, že se doba nočního klidu vymezuje oproti článku 6 odst. 1 této vyhlášky dobou kratší nebo žádnou.

 

Článek 8

Sankce

Porušením povinností stanovených touto vyhláškou lze postihovat jako přestupek[3] nebo jiný správní delikt postižitelný podle zákona[4].

 

Článek 9

Zrušovací ustanovení

(1)        Zrušuje se OZV č. 2/2003 ze dne 11. 12. 2003 o zabezpečení veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství a ochrany životního prostředí na území obce Lesonice.

 

Článek 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

 

 

 

Miroslav Dohnal

místostarosta obce

 

 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:


[1] § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[2]  § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

[3] zákon č. 200/1990 o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

[4] § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi