Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

Obec Lesonice

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015,

 

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

na veřejném prostranství v obci Lesonice

  

    Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5. 2015 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Článek 1

Předmět úpravy

    Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Lesonice.

 

Článek 2

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1.      Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství[1] v obci:

a)     na veřejných prostranstvích v obci Lesonice, graficky vyznačených na mapce obce Lesonice v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku. Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechny komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru, které jsou umístěny v intravilánu obce Lesonice  - máme problém se psy, jejichž vlastníci žijí na sociální ubytovně v zámku.

b)     při konání akcí na veřejném prostranství (kulturní a sportovní akce), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, přičemž některé druhy psů nejmenšího vzrůstu, pokud to nebude vhodné, mít náhubek nemusí.

2.      Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem[2].

 

Článek 3

Sankce

    V případě znečištění veřejného prostranství exkrementy zvířat se jedná o přestupek nebo jiný správní delikt postižitelný podle zákona[3].

 

Článek 4

Zrušovací ustanovení

    Zrušuje se OZV č. 6/2007 ze dne 17. 12. 2007 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích.

 

Článek 5

 

 

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Miroslav Dohnal

místostarosta obce

 

 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:


1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Fyzickou osobou se rozumí například chovatel psa, jeho vlastník nebo doprovázející osoba.

3) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi