Vyhláška č. 4 /2015 O chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice

 Vyhláška č. 4 /2015

O chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice

 

Zastupitelstvo obce Lesonice schválilo dne   4.5. 2015 tuto obecně závaznou vyhlášku, vydanou z důvodu zabezpečení veřejného pořádku a ochrany životního prostředí na území obce Lesonice na základě ustanovení § 84 odst. 2. písm. i, z.č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice.

 

Článek I.

Základní ustanovení

Chov a držení hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice je přípustný při dodržení platných hygienických, veterinárních, stavebních a ostatních souvisejících předpisů, pokud tato zvířata nebo jejich chovatelská zařízení a produkty a odpady chovu nepůsobí hygienické nebo zdravotní závady, neobtěžují zápachem nebo hlukem, neohrožují čistotu a bezpečnost v domech a na veřejných prostranstvích a není porušována tato vyhláška.

 

Článek II.

Základní pojmy

 

1)      Vyhláška je závazná pro všechny vlastníky, chovatele a držitele zvířat na území obce Lesonice, kteří chovají nebo drží:

a)       Hospodářská zvířata, přičemž hospodářskými zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí zvířata využívaná k hospodářským účelům, zejména koně, skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, králíci, kožešinová zvířata, ryby a včely

b)      Ostatní zvířata, přičemž ostatními zvířaty se pro účely této vyhlášky rozumí psi, kočky, okrasné ptactvo, terarijní zvířata jako jsou plazi a obojživelníci, hlodavci, laboratorní zvířata, členovci a všichni ostatní živočichové chovaní v zájmovém chovu nebo pro zájmové chovy včetně nebezpečných druhů zvířat a chráněných živočichů. (1)

2)      Vlastník je osoba, která zvíře vlastní.

3)      Chovatel je právnická nebo fyzická osoba, která k jakémukoliv účelu, trvale nebo přechodně, chová zvíře nebo zvířata, přičemž může i nemusí jít o vlastníka.

4)      Držitel je fyzická nebo právnická osoba, která má zvíře nebo zvířata v posuzovaném okamžiku na starosti a zodpovídá za ně, přičemž může jít o vlastníka nebo chovatele nebo i o osobu další.

5)      Odpovědnost za škodu způsobenou osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, upravuje občanský zákoník. (2) Stejná osoba odpovídá za tyto osoby rovněž v případě, pokud poruší ustanovení této vyhlášky.

Článek III.

Chov hospodářských zvířat

1)      Chov hospodářských a ostatních zvířat je povolen, pokud jsou splněny podmínky stavebních, hygienických, veterinárních a dalších předpisů a pokud tyto nestanoví jinak.

2)      Chovat jakékoliv zvíře je povoleno, jen pokud nezpůsobuje hygienické nebo zdravotní závady, nezhoršuje čistotu a bezpečnost na veřejných prostranstvích, neobtěžuje nad míru přiměřenou poměrům občany a nevylučuje to charakter bydlení dle územního plánu.

3)      Vlastník, chovatel, držitel zvířat je povinen dbát pravidel hygieny, čistoty a pořádku v obci, ochrany zdraví a bezpečnosti spoluobčanů, pečovat o to, aby chov zvířat nedával podnět k narušování pravidel občanského soužití.

4)      Chovem zvířat nesmí být zhoršeny životní podmínky obyvatel, nesmí docházet k jejich obtěžování zápachem, hlukem, prachem nebo nadměrným výskytem hmyzu. Nesmí dojít ke znečišťování půdy a vod odpady.

 

Článek IV.

 

Povinnosti vlastníků, chovatelů a držitelů zvířat

 

1)      Chov zvířat lze realizovat v chovatelském zařízení za dodržení všech příslušných právních předpisů (3) a bez možnosti úniku zvířat na cizí pozemky, na veřejné prostranství, do okolních bytů a společných částí domů.

2)      Každý držitel zvířete, uvedeného v čl. II je povinen učinit taková opatření, aby chovem nebo držením zvířete nebyl ohrožen život, zdraví a majetek jiných osob a aby se předcházelo občanskoprávním sporům

3)      Držitel je povinen bez odkladu zajistit neškodné odstranění uhynulých, mrtvě narozených nebo utracených zvířat prostřednictvím odborné asanační organizace za úplatu, pokud v souladu s platnou právní úpravou nebude moci toto zajistit vlastními silami a prostředky.

4)      Veškeré odpady pocházející z chovu zvířat musí být držitelem zvířete bez odkladu nezávadně zlikvidovány.(4)

Článek V.

Další povinnosti držitelů včel

Každý držitel je povinen umístit svá včelstva tak, aby nedocházelo k obtěžování a ohrožování lidí. Max. počty včelstev nejsou stanoveny.

 

 

Článek VI.

Další povinnosti vlastníků, chovatelů a držitelů psů

1)      Na veřejných prostranstvích musí být psi zajištěni tak, aby neobtěžovali a neohrožovali občany a nemohli poškodit cizí majetek. Psi musí být na vodítku a vedeni tak, aby je držitel bezpečně ovládal. Za splnění těchto povinností zodpovídá držitel psa.

2)      Volný pohyb psů je zakázán.

3)      Není dovoleno:

a)       Vodění psů do prodejen, na dětská hřiště, úřady, školy, do míst, kde to nedovolují příslušné předpisy .(5) Toto ustanovení se nevztahuje na osoby zvláště tělesně postižené s průkazy ZTP-P, které vycvičený pes doprovází a na osoby při výkonu služby, které doprovází služební pes.

b)      Nechat psy znečišťovat veřejné prostranství, zejména cesty, chodníky, travnaté plochy, parky, květinové záhony, hřiště a ostatní veřejně přístupné plochy a objekty. Každý držitel je povinen psem způsobené nečistoty neprodleně uklidit.

4)      Za dostatečné zajištění psa odpovídá držitel. Ten je povinen rovněž zajistit, aby pes neunikl z prostoru pro něho vyhrazeného.

5)      Chovatel psa je povinen docházet se psem na ochranné očkování proti vzteklině. (6)

6)      Tato vyhláška se vztahuje rovněž na držitele průkazu ZTP-P, kteří používají cvičeného psa jako doprovod, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

 

Článek VII

 

Zaběhnutí psi

 

Psi, kteří budou volně a bez dozoru pobíhat po veřejných prostranstvích, mohou být odchyceni a umístěni v zařízení pověřené osoby (útulku) nebo náhradního chovatele na náklad majitele psa. Majitel psa je povinen se bez odkladu zajištěného psa vyzvednout a současně uhradit náklady, vzniklé se zajištěním a držením psa.

 

 

Článek VIII.

 

Kontrola a sankce

 

1)      Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí kontrolní orgány obce a pověření pracovníci Obecního úřadu v Lesonicích.

2)      Porušení povinností stanovené touto obecně závaznou vyhláškou se postihuje u právnických osob a podnikatelů dle zákona o obcích (7) a u fyzických osob dle přestupkového zákona (8).

 

 

 

 

Článek IX

 

Závěrečná ustanovení

 

1)      Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení jiných obecně závazných vyhlášek obce Lesonice.

2)      Tato vyhláška se nevztahuje na chov zvířat ve velkokapacitních zařízeních k tomu účelu určených a zkolaudovaných.

3)      Povolit výjimku z této vyhlášky přísluší Obecnímu úřadu Obce Lesonice na základě písemné žádosti chovatele.

4)      Ustanovení této vyhlášky platí v plném rozsahu také pro osadu Horní Lažany.

5)      Zrušuje se vyhláška č. 1/2002 o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení.

 

                        Miroslav Dohnal                                                                   Mgr. Zbyněk Nejezchleba

místostarosta obce Lesonice                                                           starosta obce Lesonice

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sňato z úřední desky dne:

 

 

 

(1)Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 264/1998 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů, ve znění pozdějších předpisů

(2) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(3) Zákon č. 166/199 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících předpisů

Zákon č. 246/19925 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

(4) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, souvisejících a prováděcích předpisů

(5) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších změna doplňků, vyhláška č. 295/1997, o hygienických požadavcích na prodej potravin

(6) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně souvisejících předpisů

(7) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

(8) Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi