Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo obce Lesonice se usneslo dne  23.6. 2016 vydat podle § 10, písm. A) a § 84, odst. 2, písm. H) z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

Účelem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vytvořit opatření k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, a to prostřednictvím stanovení zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích na území obce Lesonice.

 

Článek 2

Vymezení pojmů

 

1)   Veřejným prostranstvím je prostor sloužící obecnému užívání, který je přístupný každému bez omezení, zejména se jedná o náves, chodníky, veřejná zeleň, prostory určené ke sportu a k volnočasovým aktivitám.

2)   Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo. Alkoholickým nápojem se rozumí též nápoj, který není uveden ve větě první, pokud obsahuje více než 0,5 objemového procenta alkoholu.

 

Článek 3

Vymezení zákazu požívání alkoholických nápojů

 

1)   Zakazuje se požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách na území obce Lesonice.

2)   Seznam vymezených lokalit, na které se vztahuje zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky

 

Článek 4

Výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů

 

Ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených místech veřejného prostranství jsou vyjmuty:

a)    Zahrádky a předzahrádky zařízení poskytujících hostinskou, a to po dobu jejich provozu

b)    Prostory pro konání veřejných akcí (kulturní, společenské akce, shromáždění apod.), je-li součástí podávání nebo prodávání alkoholických nápojů

c)    Oslavy Silvestra a Nového roku ve dnech 31. prosince a 1. ledna

 

 

 

 

Článek 5

Kontrola a sankce

 

1)   Kontrolu nad dodržováním této vyhlášky provádějí určení pracovníci obce Lesonice

2)   Porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštního právního předpisu.1

 

Článek 6

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti od 11.7. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba                                                   Miroslav Dohnal

  starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi