Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 27.10. 2016 usnesením č. 8/2016/12 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Článek 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny

 

Článek 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

b) v době konání těchto tradičních slavností: Školní ples, Hasičský ples, Ples sportovců, Myslivecký ples, Masopust, Velikonoční pondělí, Pálení čarodějnic, Lesonická 40, Lesonický triatlon, Lesonické letní slavnosti, Vánoční turnaje v Sokolovně, Setkání seniorů.

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

 

Článek 4

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba                                                   Miroslav Dohnal

  starosta                                                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

                                                                           

 

 

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti