Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015

 Obec Lesonice

 

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lesonice

 

    Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 4. 5. 2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

    Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Lesonice a v místní části Horní Lažany, včetně nakládání se stavebním odpadem[1].

 

Článek 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a)     tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví, kovy,

b)     odpad z údržby zeleně ze zahrad, parků a biologicky rozložitelný komunální odpad,

c)      objemný odpad,

d)     nebezpečné složky komunálního odpadu,

e)     směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
    odst. 1 písm. a), b), c) a d).

 

Článek 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na stanovištích na území

     obce Lesonice a v místní části Horní Lažany. Stanoviště jsou vymezeny v Příloze č. 1  

     této vyhlášky, která tvoří její nedílnou součást nebo ve sběrném dvoře ve městě  

     Moravské Budějovice.

3) Zvláštní sběrné nádoby umístěné na stanovištích jsou barevně odlišeny a označeny

     příslušnými nápisy:

a)     papír a lepenka – barva modrá,

b)     sklo bílé – barva bílá,

c)      sklo barevné – barva zelená,

d)     plasty, PET lahve a nápojové kartony – barva žlutá,

e)     biologicky rozložitelný odpad – velkoobjemové kontejnery – barva hnědá.

Článek 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů[2] je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených a dále je zajišťován sběrným dvorem ve městě Moravské Budějovice. Informace o sběru jsou zveřejňovány v místním rozhlase, na úřední desce a webových stránkách obce.

 

Článek 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1)       Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob.

2)        Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány místním rozhlasem a na úřední desce obce.

3)        Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě Moravské Budějovice.

 

Článek 6

Shromažďování směsného odpadu

1)           Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:

a)           velkoobjemový kontejner určený ke shromažďování směsného komunálního odpadu, (lze velkoobjemový kontejner využít jak pro objemný, tak pro směsný odpad dohromady – popř., kontejner na směsný opad – který vzniká v průběhu roku – nepřistavovat – lidé používají popelnice a z vlastní zkušenosti vím, že po vytřídění odpadu zaplním popelnici cca do jedné poloviny měsíčně)

b)           odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2)           Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů.

3)           Četnost svozu komunálního odpadu určuje svozové firmě obec Lesonice, které informace o svozech průběžně zveřejňuje na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce a ve Zpravodaji obce Lesonice.

 

Článek 7

Nakládání se stavebním odpadem

1)           Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2)           Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

3)           Stavební odpad je také možno ukládat do sběrného dvora ve městě Moravské Budějovice, a to v souladu s provozním řádem sběrného dvora a po dohodě se správcem dvora.

 

Článek 8

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)         Zrušuje se OZV č. 2/2007 ze dne 25. 06. 2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů.

(2)         Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních právních předpisů.

 

Článek 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Taťána Slabá
 

 

Miroslav Dohnal

místostarosta obce

 

 

Mgr. Zbyněk Nejezchleba

starosta obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

 

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad

 

 v obci Lesonice a v místní části Horní Lažany

 

PAPÍR

modré kontejnery

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

1 kontejner na Chmelenci

·     Horní Lažany

1 kontejner na návsi

SKLO BÍLÉ

bílé kontejnery

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

1 kontejner na Chmelenci

·     Horní Lažany

1 kontejner na návsi

SKLO BAREVNÉ

zelené kontejnery

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

1 kontejner na Chmelenci

·     Horní Lažany

1 kontejner na návsi

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY

žluté kontejnery

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

1 kontejner na Chmelenci

·     Horní Lažany

1 kontejner na návsi

BIOODPAD

hnědé kontejnery

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

1 kontejner na Chmelenci

·     Horní Lažany

1 kontejner na návsi

KOVY

·     Lesonice

1 kontejner v parku

1 kontejner u pily

Sběrný dvůr ve městě Moravské Budějovice

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

·     Lesonice

1 kontejner za obecním úřadem

Sběrný dvůr ve městě Moravské Budějovice

 


[1] Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

[2] Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi