Obecně závazná vyhláška č. 03/2010 o poplatku za užívání veřejného prostranství

 OBEC LESONICE

Obecně závazná vyhláška č. 03/2010,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Lesonice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]

(2)          Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3

Veřejná prostranství

            Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1 a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2)          V ohlášení poplatník uvede[4]

a)         jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)         čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c)         další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)          Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a)         za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb ........................................................................................................................10       Kč

b)         za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje …………10  Kč

c)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje ………….................10 Kč

d)         za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb  ………….................10 Kč

e)         za provádění výkopových prací .......................................................................2       Kč

f)           za umístění stavebních zařízení ......................................................................2       Kč

g)         za umístění reklamních zařízení ....................................................................50 Kč

h)         za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..........................10       Kč

i)           za umístění zařízení cirkusů ..........................................................................10 Kč

j)           za umístění skládek .......................................................................................10       Kč

k)         za vyhrazení trvalého parkovacího místa ........................................................2       Kč

l)           za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce ........................................0       Kč

m)      za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .....................................0       Kč

n)         za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ....................................10        Kč

o)         za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl...................................................................................................................10 Kč.

(2)          Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:

a)              za umístění reklamního zařízení .................................................. 50        Kč/m²/týden,

b)              za umístění a provoz cirkusů,  lunaparků a jiných obdobných atrakcí ………………………………………………………………………….. 30       Kč/m²/týden,

c)              za vyhrazení trvalého parkovacího místa........................................30        Kč/m²/rok.

 

(3)          V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený vyšší sazbou.

 

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1)          Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:

a)         při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,

b)         při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.

(2)          Poplatek podle čl. 6 odst. 2 je splatný:

a)         poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci,

b)         poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.10. příslušného kalendářního roku.

(3)          Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[7],

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

(2)          Od poplatku se dále osvobozují:

a)         stavebníci rodinných domů po dobu stavby, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí termínu pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním povolení,

b)         stavebníci, kteří provádí stavby na základě ohlášení, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, a to po nejnutnější dobu trvání stavebních úprav,

c)         osoby, které využívají veřejné prostranství pro skládku a to ne déle než 24 hodin v jednom týdnu,

Čl. 9

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

 

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 04/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze dne17.12.2007.

 

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01. 2011.

 

 

 

 

                ...................................    ..........................................

                  Miroslav Dohnal                  Ing. Rostislav Čech

                  místostarosta  starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[8] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi