Obecně závazná vyhláška č. 04/2010 o poplatku ze vstupného

 OBEC LESONICE

Obecně závazná vyhláška č. 04/2010,

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 29.11.2010 usnesením č. 2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)          Obec Lesonice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).

(2)          Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

(1)          Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.[2]

(2)          Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.[3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)          Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)          V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.[4]

(3)          Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]

(4)          Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]

(5)          Do  5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)          Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

a)         kulturní akci ...............................…       10 %,

b)         sportovní akci .........................…..   5 %,

c)         prodejní akci .................................       10 %,

d)         reklamní akci .............................…       10 %.

(2)          V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.

Čl. 5

Splatnost poplatku

 (1)            Poplatek je splatný do 5 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.[7]

(2)          Akce kulturní, sportovní, společenské, které pořádají nepodnikající právnické osoby se sídlem v obci Lesonice  nebo fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lesonice jsou od poplatku osvobozeny.

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)          Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[8]

(2)          Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9]

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 05/2007 o místním poplatku ze vstupného, ze dne 17.12.2007.

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011.

 

 

 

                ...................................    ..........................................

                  Miroslav Dohnal                  Ing. Rostislav Čech

                    místostarosta    starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne:


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[7] § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti