Obecně závazná vyhláška č. 01/2011 o poplatku za komunální odpad

Obec Lesonice

Obecně závazná vyhláška č. 01/2011,

o poplatku za komunální odpad podle počtu a objemu nádob

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 22.09.2011 usneslo vydat na základě § 17a odstavce 1) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písmenem d), § 35 a § 84 odstavcem 2) písmenem h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Obec Lesonice touto obecně závaznou vyhláškou stan
oví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce Lesonice.

Článek 2
Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává obec Lesonice.
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky (§ 17a odstavec 2) zákona č. 185/2001, o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3
Sazba poplatku

Poplatek za komunální odpad podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s odpadem a dle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů v obci Lesonice pro rok 2011:

Předpokládané roční náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem pro rok 2011
150 000 Kč

Počet svozů sběrných nádob za rok 2011 (měsíční / čtrnáctidenní) 13 / 26

Předpokládaný počet měsíčně / ročně svezených sběrných nádob o objemu do 120 l v roce 2011 238 / 3094

Předpokládaný počet měsíčně / ročně svezených sběrných nádob o objemu 240 l v roce 2011 8 / 104

Předpokládané roční náklady na jednotlivé druhy sběrných nádob:

Výpočet jednotkových nákladů na 120 l odpadu: 150.000 / (3094 + 2*104) = 45,40 = 45 Kč

Sběrná nádoba v litrech Roční náklady na nádobu v Kč Výpočet ročních nákladů Počet svozů za rok Perioda svozů
Do 120 585 13*45 13 měsíční
Do 120 1170 26*45 26 čtrnáctidenní
240 2340 26*90 26 čtrnáctidenní
 

Výše ročního poplatku za komunální odpad dle jednotlivých druhů nádob pro rok 2011

Sběrná nádoba v litrech Roční náklady na nádobu v Kč Počet svozů za rok Perioda svozů
Do 120 540 13 měsíční
Do 120 1170 26 čtrnáctidenní
Do 240 1610 26 čtrnáctidenní

Článek 4
Splatnost poplatku

(1) Poplatek za rok 2011 je splatný správci poplatku nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek za rok 2012 a za roky následující je splatný správci poplatku nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Článek 5
Zrušovací a přechodné ustanovení

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 ze dne 29. 11. 2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 ze dne 29. 11. 2010, o místním poplatku ze psů.
(3) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.


Článek 6
Všeobecná ustanovení

Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní předpisy (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Miroslav Dohnal
místostarosta obce

 

Ing. Rostislav Čech
starosta obce

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

 

 


Obec Lesonice

Prohlášení plátce poplatku k Obecně závazné vyhlášce č. 01/2011, o stanovení poplatku za komunální odpad podle počtu a objemu nádob


ÚDAJE O PLÁTCI
Jméno a příjmení / Název

Datum narození / IČ

Adresa / sídlo plátce:

Počet nezaopatřených dětí v domácnosti:

 

ÚDAJE O NEMOVITOSTI
(označit)
Rodinný dům
Bytový dům

Ulice, číslo orientační / popisné
 

 

ÚDAJE O SVOZU ODPADU
Objem sběrné nádoby v litrech Perioda svozu Počet nádob
Do 120 měsíční
Do 120 čtrnáctidenní
240 čtrnáctidenní

 


Datum: ………………………… Podpis plátce (razítko): ........................................

 

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti