Obecně závazná vyhlášká č. 6/2007

O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 17.12. 2007 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. c), d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Článek 1
Předmět úpravy

Touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen “vyhláška”) jsou stanoveny povinnosti fyzickým a právnickým osobám při zajištění pohybu psů na veřejných prostranstvích a v objektech ve vlastnictví a správě obce Lesonice.

 

 

 

Článek 2
Regulace pohybu

 

  1. K zajištění veřejného pořádku, ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku se stanovují následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1), jak vyznačena v mapce obce, která tvoří přílohu této vyhlášky:
  2. Na veřejných prostranstvích v obci, vyznačené v mapce obce, která tvoří přílohu k této vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
  3. Psi tzv. bojových plemen a všichni kříženci psů těchto plemen musí při pohybu na veřejném prostranství být na vodítku a s náhubkem. Jedná se např. o následující rasy: (Pit-bull, Bandog, Americký staffordshírský teriér, Staffordshírský bullteriér, Tosa-inu, Alano, Americký buldog, Bullmastif, Bullterrier, Cane corso, Argentinská doga, Bordeauxská doga, Brazilská fila, Mastiff, Španělský mastin, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Malorquin, Rotvajler).
  4. Při konání akcí, na kterých je přítomen větší počet osob (shromáždění, kulturní a sportovní akce konané na veřejném prostranství), je pohyb psů dovolen pouze na vodítku a s náhubkem, pokud to není nevhodné pro některé druhy psů.
  5. Splnění povinností stanovených v odstavci 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem 2) .
  6. Zakazuje se vstup se psy do prostor objektů ve vlastnictví a správě obce: Základní školy a mateřské školy a sportovních hřišť.
  7. Zákazy vstupu do prostor objektů uvedených v odst. 3 neplatí pro služební psy ozbrojených sil, ozbrojených sborů a složek integrovaného záchranného systému při výkonu služby, pro psy vodící osoby nevidomé, bezmocné a pro psy provádějící canisterapii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 3
Sankce

 

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 3), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

 

Článek 4
Ostatní ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 29. 4. 2002, o chovu hospodářských a ostatních zvířat na území obce Lesonice.

 

 

 

 

Článek 5
Účinnost

 


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 


Miroslav Dohnal - místostarosta obce

 

Ing. Jiří Šálek - starosta obce

 

 

 


 

  1. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  2. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník, či doprovázející osoba
  3. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti