Obecně závazná vyhláška č. 2/2007

O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 25.6. 2007 usneslo vydat na základě ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Předmět a působnost obecně závazné vyhlášky.

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen “vyhláška”) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně nakládání se stavebním odpadem 1) (dále jen “systém”) vznikajících na katastrálním území obce Lesonice (dále jen “území obce”).
 2. Vyhláška se vztahuje na:
  1. fyzické osoby mající na území obce trvalý pobyt a fyzické osoby, které se na území obce zdržují a produkují odpad,
  2. fyzické osoby vlastnící na území obce stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
  3. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu a mají uzavřenu písemnou smlouvu s obcí o využití systému zavedeného obcí pro nakládání s komunál. odpadem.

 

Článek 2
Základní pojmy pro účely vyhlášky

 1. Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob.
  Komunální odpad se člení na:
  1. separovaný, tříděný – využitelné složky komunálního odpadu ukládané do speciálních sběrných nádob nebo plastových pytlů (např. papír, plast, kovy, sklo, bioodpad...),
  2. velkoobjemový – má svým charakterem vlastnosti komunálního odpadu, ale s ohledem na rozměry či hmotnost neumožňuje ukládání do typizovaných sběrných nádob (popelnic),
  3. směsný komunální odpad – zbytkový komunální odpad po vytřídění využitelných a nebezpečných složek komunálního odpadu, který se ukládá do typizovaných sběrných nádob,
  4. nebezpečná složka komunálního odpadu – nebezpečný odpad.
 2. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v ”Seznamu nebezpečných odpadů” uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze k zákonu o odpadech. Jedná se např. o:
  1. Motorové a převodové oleje,
  2. Olejové filtry,
  3. Mazací tuky a jejich obaly,
  4. Fotochemikálie,
  5. Pesticidy,
  6. ostatní odpad s obsahem rtuti,barvy, lepidla, pryskyřice,
  7. nádoby se zbytky barev,
  8. kyseliny,
  9. detergenty, odmašťovací přípravky.
 3. Stavební odpad je odpad vznikající při výstavbě, rekonstrukcích a demolicích staveb. Jedná se o všechny druhy odpadu vznikající při stavební činnosti a jsou v Katalogu odpadů takto označeny (např. beton, cihly, tašky, keramika, materiály na bázi sádry, dřevo, sklo, plasty, asfalt, dehet, výrobky z dehtu, kovy včetně slitin, vytěžená zemina, izolační materiály a jiné stavební a demoliční odpady).
 4. Sběrné nádoby jsou nádoby nebo kontejnery, určené k odložení a shromažďování jednotlivých složek komunálního odpadu do doby jeho svozu. Jedná se o typizovanou nádobu (tzv. popelnice nebo kontejner),která splňuje technické parametry podle zvláštních předpisů s vnitřním objemem od 60 l do 7000 l. Sběrnou nádobou je rovněž velkoobjemový kontejner s vnitřním objemem 5, 7 a 20 m3, pro odkládání zejména objemného odpadu.
 5. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem shromažďování komunálního odpadu. Stanoviště sběrných nádob, ze kterého je prováděn svoz nebo odvoz komunálního odpadu, určuje obec po dohodě se svozovou firmou a vlastníkem či správcem nemovitosti.
 6. Sběrný dvůr je určené místo, které splňuje všechny technické a legislativní požadavky pro krátkodobé skladování (shromažďování) jednotlivých složek komunálního odpadu a jsou přístupné v provozní době a za podmínek stanovených provozním řádem vydaným provozovatelem dvora.
 7. Mobilní sběr odpadů je svoz určených složek komunálního odpadu, zajištěný v pravidelných intervalech na určených místech osádkou speciálního vozidla svozové firmy.
 8. Mobilní sběr nebezpečného odpadu je sběr zajištěný oprávněnou osobou pověřenou sběrem nebezpečného odpadu v pravidelných intervalech na určených místech prostřednictvím speciálního vozidla, mající souhlas příslušných orgánů veřejné správy.
 9. Určená místa pro odkládání a odevzdávání jednotlivých složek komunálního odpadu jako např.:
  1. sběrné dvory,
  2. speciální kontejnery rozmístěné po obci, které slouží pro odložení vytříděných složek,
  3. místa v nichž je organizován sběr určitých složek odpadů a jejich zpětný odběr,
  4. sběrny a výkupny odpadů.
 10. Svozová firma je oprávněná osoba, mající souhlas příslušného orgánu veřejné správy, která na základě platné smlouvy s obcí zajišťuje shromažďování, soustřeďování, sběr,výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce.
 11. Další pojmy, které nejsou uvedeny v této vyhlášce, jsou upraveny obecnou právní úpravou, především zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o odpadech).

 

Článek 3
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na následující složky:
  1. papír a lepenka,
  2. sklo (barevné a bílé),
  3. plasty,
  4. nápojové kartony,
  5. biologicky rozložitelný komunální odpad,
  6. velkoobjemový odpad,
  7. nebezpečné složky komunálního odpadu,
  8. odpad z údržby zeleně v zahradách a parcích,
  9. kovy.
 2. Tříděný odpad je shromažďován do speciálních sběrných nádob barevně odlišených a označených druhem odpadu a místech, jejichž umístění na stanovištích je uvedeno v příloze této vyhlášky.

 

Článek 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 1) je zajišťován obcí. Sběrné místo je kůlna za obecním úřadem, Lesonice č. 117.

 

Článek 5
Místa určená pro shromažďování směsného odpadu

 1. Pro shromažďování a odkládání směsného komunálního odpadu jsou:
  1. typizované sběrné nádoby na směsný komunální odpad po vytřídění (popelnice, igelitové pytle),
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného odpadu.

 

Článek 6
Realizace svozu jednotlivých složek komunálního odpadu

 1. Svoz odpadů v obci je realizován v souladu s následujícím harmonogramem:
  1. perioda svozu sběrných nádob směsného komunálního odpadu je na celém území obce 1x za 14 dní;
  2. případné výjimky ze stanoveného harmonogramu budou vždy zveřejněny na úřední desce a vyhlášeny místním rozhlasem.

 

Článek 7
Nakládání s komunálním odpadem a používání sběrných nádob

 1. Komunální odpad se třídí na jednotlivé složky a ukládá se na místa určená touto vyhláškou.
 2. Směsný komunální odpad se ukládá do popelnic slučitelných se svozovou technikou příslušné svozové firmy.
 3. Do sběrných nádob (popelnic) na směsný komunální odpad zejména nepatří horký popel, látky tekuté, stavební suť, zemina, odpad ze zeleně, velkoobjemový odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu apod.
 4. Odpad ve sběrných nádobách (popelnicích) se nezhutňuje a naplňují se tak, aby je bylo možno řádně uzavřít.
 5. Sběrné nádoby (popelnice) se udržují ve stavu technicky způsobilém k jejich bezproblémovému vyprazdňování.
 6. Sběrná nádoba by zejména neměla mít omezený pohyb uzávěru (víka) znesnadňující její vyprázdnění, děravé dno s možností úniku shromážděného komunálního odpadu, chybějící nebo nepohyblivá kolečka, chybějící úchopná zařízení, deformace znesnadňující manipulaci s ní, nefunkční závěsná zařízení, chybějící víka.

 

Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad, který není odpadem komunálním, vzniklý při stavební činnosti fyzických osob se ukládá do rozměrově vhodných kontejnerů.
 2. Odvoz a likvidace stavebního odpadu je na náklady jednotlivých fyzických osob.
 3. Stavební odpad je možno ukládat, po dohodě se správcem skládky, na skládku Petrůvky.
 4. Výjimečně a po dohodě s obecním úřadem může být vytříděný stavební odpad (suť, drobnější kámen, úlomky cihel apod.) využit v rámci katastru obce.

 

Článek 9
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních předpisů 2), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

Článek 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 ze dne 16. 12. 2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce a stanovení poplatků za komunální odpad.

 

Článek 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 


Miroslav Dohnal - místostarosta obce

Ing. Jiří Šálek - starosta obce


 1. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
 2. např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů;

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne: 


Příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2007

Stanoviště sběrných nádob pro tříděný komunální odpad  v obci Lesonice

PAPÍR
NÁPOJOVÉ KARTONY

1 kontejner v parku
1 kontejner u pily
1 kontejner na Chmelenci
SKLO 1 kontejner v parku
2 kontejnery u pily (sklo bílé a barevné)   
1 kontejner na Horních Lažanech
PLASTY 1 kontejner v parku
1 kontejner u pily
1 kontejner na Horních Lažanech
PET LÁHVE 1 kontejner v parku
1 kontejner u pily
1 kontejner na Chmelenci
KOVY 1 kontejner v parku
1 kontejner u pily
VELKOOBJEM. ODPAD     Sběrné místo na obecním úřadem
ZAHRADNÍ ODPAD Mobilní sběr

Použití kontejnerů pro tříděný komunální odpad

PAPÍR

Ukládá se:
noviny
časopisy
knihy, brožury, sešity
rozložené papírové krabice
čisté papírové obaly a sáčky
karton
reklamní letáky
kancelářský papír
nápojové kartony od mléka, džusů, vína apod.

Nikdy nedáváme:
použité papírové kapesníčky, ubrousky, plenky
uhlový papír (kopírovací)
voskový papír
mastný papír

SKLO

Ukládá se:
láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů
sklo barevné
velké skleněné střepy
tabulové sklo

Nikdy nedáváme:
zrcadla
drátěné sklo
keramika
žárovky, zářivky, výbojky
televizní obrazovky
automobilová skla

PLAST

Ukládá se:
plastové obaly
igelitové tašky a sáčky
PET láhve – sešlápnuté s víčky
kelímky od jogurtů a jiných potravin
PEHD obaly, plastové obaly od šamponů, mýdel, mycích, čistících a pracích prostředků

Nikdy nedáváme:
guma, pneumatiky
molitan, kabely
podlahové krytiny, lina PVC
textil z umělých vláken
nádoby od léčiv

PET LÁHVE

Ukládá se:
PET láhve – sešlápnuté s víčky 

Nikdy nedáváme:
guma, pneumatiky
molitan, kabely
podlahové krytiny, lina PVC
textil z umělých vláken
nádoby od léčiv

KOVY

Ukládá se:
drobný kovový odpad

Nikdy nedáváme:
drátěné sklo
žárovky, zářivky, výbojky,
elektroodpad

ZAHRADNÍ ODPAD

Ukládá se:
trávu, seno
zbytky ostatních rostlin
zeminu, shrabky

Nikdy nedáváme:
živočišný odpad
dřevo, silnější větve


publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi