Obecně závazná vyhláška č. 2/2003

O ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU, ČISTOTY VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA ÚZEMÍ OBCE LESONICE

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 11.12. 2003 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a), b), c) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

ODDÍL I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 

Čl. 1
Předmět úpravy

 

 1. Tato obecně závazná vyhláška (dále jen vyhláška) usměrňuje činnosti k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejného prostranství, ochraně životního prostředí a veřejné zeleně na území obce Lesonice (dále jen obce) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti.
 2. Povinnosti zajišťovat a udržovat čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích, chránit životní prostředí a veřejnou zeleň, se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zdržují nebo podnikají na území obce.
 3. Kdo znečistí nebo jiným způsobem naruší veřejné prostranství a zařízení obce, je povinen neprodleně ho uvést do původního stavu.

 

 

 

 

Čl. 2
Vymezení pojmů

 

 1. Veřejnými prostranstvími jsou náves, ulice, komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. (1).
 2. Veřejnou zelení se rozumí stromy, keře a travnaté plochy na veřejných prostranstvích, v parcích, sportovištích, dětských hřištích, na plochách sloužících k rekreaci a na jiných veřejně přístupných místech. Součástí této zeleně jsou též nádoby se zelení a doplňková zařízení jako např. pergoly, lavičky, pískoviště, sochařská díla v zeleni, apod.
 3. Zařízení obce sloužící veřejnosti vymezuje tato vyhláška takto: veřejně přístupné objekty
  • veřejně přístupné budovy (obecní úřad),
  • dětská a sportovní hřiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL II
UDRŽOVÁNÍ ČISTOTY A POŘÁDKU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH A ZAŘÍZENÍCH OBCE SLOUŽÍCÍCH VEŘEJNOSTI

 

 

 

Čl. 3
Povinnosti fyzických a právnických osob

 

 

 1. Fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, jsou oprávněny používat veřejné prostranství a zařízení obce sloužících veřejnosti obvyklým způsobem a podle povahy jejich určení, tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob nebo majetku a byla zachována jejich čistota.
 2. Na veřejném prostranství se zejména zakazuje:
  1. odhazovat a vyklepávat koberce, smetí, papíry, prach, zbytky jídel, nedopalky cigaret a jiné odpadky mimo vyhrazené nádoby a místa,
  2. opravovat motorová i nemotorová vozidla mimo nenadálé poruchy,
  3. vybírat odpadky ze sběrných nádob na odpadky, převracet je a rozhazovat jejich obsah,
  4. přemísťovat, odstraňovat a poškozovat odpadkové koše, květinové výzdoby, poutače, lavičky, pamětní desky, informační a reklamní prostředky, svítidla veřejného osvětlení, sváteční a příležitostní výzdobu obce, apod.,
  5. znečišťovat zdi, ploty, plochy budov a staveb, nápisy a malbami, přičemž za znečištění se nepovažuje pracovní označení právě zaměřeného podzemního vedení, vodorovné dopravní značení, povolená reklama a předem ohlášené a povolené akce obce, jako např. soutěž v malování dětí apod.,
  6. vylepovat a vyvěšovat plakáty, letáky a jiná oznámení a tiskoviny mimo místa k tomu schválená příslušným orgánem obce,
  7. odkládat krmivo a potraviny na takové místo a takovým způsobem, který může vést k nežádoucímu šíření škodlivých a nebezpečných druhů volně žijících a zdivočelých zvířat (např. divokých holubů, myší, potkanů apod.), s výjimkou krmení drobného ptactva v krmítkách,
  8. provádět výměny a vypouštění ropných produktů,
  9. umývat vozidla a jiné předměty saponáty nebo jinými čistícími prostředky,
  10. vypouštět povrchovou vodu ze střešních okapů volně na chodník, pokud je možnost jejich zaústění přímo do kanalizace,
  11. parkovat na zelených pásech a chodnících, pokud to neupravuje dopravní značka,
  12. dlouhodobě parkovat (více než 24 hodin) traktory, nákladní automobily, přívěsy a návěsy bez písemného souhlasu obce.
 3. Majitelé a uživatelé jsou povinni udržovat čisté, upravené a technicky v pořádku vývěsní skříňky, výkladní skříně a plošné reklamy umístěné na veřejných prostranstvích a na zařízeních obce.
 4. Na parkování motorových vozidel uvedených v odst.2 písm. k) a pro skladování materiálů, zařízení, paliva apod. po dobu delší 24 hodin se vztahuje obecně závazná vyhláška obce 1/2003 o místních poplatcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL III
OCHRANA VEŘEJNÉ ZELENĚ

 

Čl. 4
Užívání veřejné zeleně

 

 1. Zeleň je dovoleno užívat a udržovat způsobem přiměřeným jejímu účelu, který vyplývá z její kategorie a v souladu s příslušnými zvláštními obecně závaznými právními předpisy.
 2. Při užívání zeleně je třeba zachovávat pořádek, čistotu, její pravidelnou péči a údržbu a vyvarovat se všeho, co by narušovalo nebo ohrožovalo účel, jemuž zeleň slouží.
 3. Péče o zeleň a udržovací práce musí být prováděny způsobem, který neruší účel, jemuž mají zelené plochy a rostliny na nich rostoucí sloužit. Před zahájením každé činnosti, která může ohrozit stávající zeleň, je ten, kdo se k činnosti připravuje, povinen provést opatření na ochranu zeleně nebo vyřešit způsob jejího zachování a případné obnovy a toto projednat s obecním úřadem.
 4. Na plochách veřejné zeleně je zejména zakázáno:
  1. trhat květiny a plody ovocných a okrasných dřevin, lámat větve nebo jinak poškozovat stromy, keře a jiné části zeleně a odcizovat výsadby,
  2. svévolně přemisťovat veřejná zařízení, umísťovat plakáty, různé značky a jiné předměty na stromy a rostliny a jiným způsobem znehodnocovat plochy, které jsou předmětem ochrany dle této vyhlášky (např. zakládáním kompostů a odkládáním jiných materiálů),
  3. vjíždět a vstupovat na místa, která nejsou k tomu určena,
  4. ukládat a odstavovat různé předměty a mechanizmy (např. přívěsné vozíky za osobní automobily) a upevňovat je ke stromům a keřům,
  5. jakýmkoliv způsobem omezovat ostatní návštěvníky v obvyklém užívání zeleně.
 5. Uživatelé ploch veřejné zeleně jsou povinni dbát upozornění a pokynů pověřených zaměstnanců obce nebo firmy zajišťující údržbu zeleně a dalších orgánů k tomu oprávněných.

 

 

 

 

ODDÍL IV
POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ A DODRŽOVÁNÍ NOČNÍHO KLIDU

 

Čl. 5
Veřejná produkce

 

Veřejnou produkcí se rozumí pořádání sportovních a kulturních podniků, včetně plesů, tanečních zábav a diskoték, případně dalších hromadných akcí, s hudbou živou i reprodukovanou.

 

 

Čl. 6
Povinnosti pro pořádání veřejných produkcí

 

 1. Při pořádání veřejných produkcí nesmí být překročeny určené hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu (2).
 2. Veřejné hudební produkce pořádané na veřejném prostranství lze konat mezi 8:00 a 22:00 hodinou, pokud v mimořádných případech není obcí povolena výjimka.

 

 

Čl. 7
Dodržování nočního klidu

 

 

 

 1. Noční doba se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22:00 a 6:00 hodinou.
 2. Osoby pohybující se po veřejných prostranstvích v noční době jsou povinny se zdržet jakýchkoliv projevů, které by narušovaly noční klid ostatních občanů.

 

 

ODDÍL V
KONTROLA A SANKCE

Čl. 8
Kontrola

 

 

Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení této vyhlášky jsou oprávněny provádět orgány obce, respektive jejich pověření členové a zaměstnanci obce.

 

 

Čl. 9
Sankce

 

 

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle obecně závazných právních předpisů (z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů), pokud nepůjde o čin přísněji trestný.

 

 

 

 

 

ODDÍL VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 10
Účinnost

 


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004

 

 

 

 

 

 

 

………….

místostarosta

 

…………….

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
§ 32 a § 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:

 

 

Sňato:

publikační systém: Synetix
©2006-2024 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi