Obecně závazná vyhláška č. 1/2005

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Lesonicích

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 7.4.2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

 

Na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy v Lesonicích.

 

 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005.

 

 

 

 

 

 

 


 

Miroslav Dohnal - místostarosta
Ing. Jiří Šálek - starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti