Opatření č. 1/2005

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ SYMBOLŮ OBCE LESONICE

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 7.4. 2005 usneslo vydat, v souladu s § 84 a ve vazbě na § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravidla pro užívání symbolů obce Lesonice:

 

 

Čl. 1
Základní ustanovení

 

 1. Pravidla pro užívání symbolů obce Lesonice stanoví zásady pro užívání znaku a vlajky obce, které byly obci Lesonice uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.j. 8409/04 ze dne 6. října 2004.
 2. Vyobrazení znaku a vlajka obce jsou v originále uloženy na Obecním úřadě v Lesonicích.

 

 

Čl. 2
Užívání znaku obce Lesonice

 

 1. Užívat znaku obce mohou členové zastupitelstva obce v rámci výkonu mandátu, obec a obcí zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby.
 2. Jiné subjekty mohou užívat znaku obce pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva obce, které je oprávněno stanovit podmínky výtvarného pojetí a užívání znaku obce.
 3. Znak obce lze užívat:
  1. v záhlaví významných listin a písemných dokumentů,
  2. k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno pouze užívání státního znaku,
  3. na orientačních a propagačních tabulích,
  4. na propagačních tiscích a publikacích,
  5. na upomínkových předmětech
  6. na některých předmětech a jiném majetku obce nebo organizací obcí založených, řízených nebo spravovaných.
 4. Žádost k použití znaku se předkládá na Obecní úřad v Lesonicích a musí zejména obsahovat řádné zdůvodnění:
  1. způsobu a rozsahu jeho použití,
  2. předmětu a místa umístění,
  3. výtvarného pojetí pro použití, vč. barevného nákresu
 5. Zastupitelstvo obce si může vyžádat doplnění dalších údajů.
 6. Za užívání znaku je obec oprávněna požadovat platbu sjednanou dohodou.
 7. Je zakázáno užívat znaku obce způsobem, kterým by mohlo dojít k jeho zneužití a znevážení.

 

 

Čl. 3
Užívání vlajky obce Lesonice

 

 1. K užívání vlajky obce není nutný souhlas obce.
 2. Vlajky obce lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech mezinárodního, celostátního, regionálního i obecního charakteru.
 3. Vlajku na vyžádání zapůjčuje starosta nebo místostarosta obce.
 4. Subjekty užívající vlajku obce jsou povinny zajistit, aby při užívání vlajky obce nemohlo dojít k jejímu poškození a znevážení.

 

 

 

 

 

Čl. 4
Ustanovení společná a závěrečná

 

 1. Při nedodržení stanovených podmínek pro užívání symbolů obce bude obcí dán zákaz jejich používání a v případě jejich zneužití nebo hrubého znevážení bude postupováno v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Tato pravidla pro užívání symbolů obce Lesonice nabývají účinnosti dnem 1.5.2005

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Dohnal - místostarosta

 

Ing. Jiří Šálek - starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:

 

Sňato z úřední desky:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti