Nařízení č. 3/2003

O ZÁKAZU SPALOVÁNÍ NĚKTERÝCH DRUHŮ PALIV V MALÝCH ZDROJÍCH ZNEČIŠTĚNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 11.12.2003 usneslo vydat
na základě ustanovení § 50 odst. 1 písm.. g) a h) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Nařízením se vydává zákaz spalování některých druhů paliv v malých spalovacích zdrojích znečišťování, kterými jsou zdroje znečišťování o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, a stanovují se podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních na území obce Lesonice (dále jen obce).
 2. Nařízení se vztahuje na všechny fyzické a právnické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání.
 3. Likvidaci odpadu jako zejména PET lahví, igelitových pytlů, pneumatik, polystyrénu a dalšího PVC materiálu, jiných plastů a rostlinných materiálů, které nelze pálit, je nutno zajišťovat pouze v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazné vyhlášky č. 2/2001, o systému nakládání s komunálními a stavebními odpady na území obce.
 4. Ve spalovacích zdrojích je nutno používat pouze paliva určená výrobcem zařízení a provozovat tyto zdroje v souladu s podmínkami výrobce zařízení.

 

 

 

 

Článek 2
Zákaz spalování některých druhů paliv

 

 1. V malých spalovacích zdrojích znečišťování se zakazuje spalování méně kvalitního paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší (1). Jedná se o následující druhy paliv:
  1. hnědé uhlí energetické,
  2. lignit,
  3. proplástky,
  4. kaly.

 

 

Článek 3
Stanovení podmínek pro spalováních suchých rostlinných materiálů

 

 1. V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. (2)
 2. Při spalování suchých rostlinných materiálů je nutno přihlížet ke stavu ovzduší v územním obvodu, aby nedocházelo k obtěžování dalších občanů kouřem.
 3. Zakazuje se spalování rostlinných materiálů:
  1. v mokrém stavu,
  2. za mlhy a v době inverzního počasí.

 

 

 

 

Článek 4
Kontrola a sankce

 

 1. Kontrolu dodržování jednotlivých ustanovení tohoto nařízení jsou oprávněny provádět orgány obce, respektive jejich pověření členové a zaměstnanci obce.
 2. Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů (3), pokud nepůjde o jiný správní delikt nebo trestný čin.

 

Článek 6
Účinnost

 


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1 2004

 

 

 

místostarosta

 

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příloha č. 11 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
§ 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
z.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

 

 

 

 


Vyvěšeno:

 

 

 

Sňato:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi