Obecně závazná vyhláška č. 4/2007

O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 17.12. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Lesonice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (“dále jen poplatek”) 1) .
 2. Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Lesonice (dále jen ”správce poplatků”) 2).

 

Článek 2
Veřejné prostranství

 Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství konkrétně uvedená v příloze č. 1 a znázorněná na mapě v příloze č. 2.

 

Článek 3
Poplatník

Poplatníkem jsou fyzické nebo právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsoby uvedenými v článku 5 této vyhlášky.

 

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo a výměru užívání veřejného prostranství:
  • nejméně 3 dny před započetím užívání;
  • v mimořádných případech je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání;
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

Článek 5
Sazba poplatku

 1. Poplatek činí za každý i započatý metr čtverečný a každý i započatý den za zvláštní užívání veřejného prostranství: 
  a) za provádění výkopových prací   2 Kč za m²
  a den
  b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 10 Kč za m²
  a den
  c) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 10 Kč za m²
  a den
  d) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje, včetně poskytování prodeje z vozidel 10 Kč za m²
  a den
  e) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb, včetně poskytování prodeje z vozidel 10 Kč za m²
  a den
  f) za umístění stavebního zařízení   2 Kč za m²
  a den
  g) za umístění reklamního zařízení 10 Kč za m²
  a den
  h) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí 20 Kč za m²
  a den
  i) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč za m²
  a den
  j) za umístění skládek   5 Kč za m²
  a den
  k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce a reklamní akce   1 Kč za m²
  a den
  l) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč za m²
  a den
  m) za vyhrazení trvalého parkovacího místa   1 Kč

  za m²
  a den

   

 2. Paušální poplatky činí: (týden, měsíc, rok)

  a) za umístění reklamního zařízení 30 Kč

  za m²
  a týden

  b) za umístění a provoz lunaparků a jiných obdobných atrakcí 50 Kč za m²
  a týden
  c) za umístění zařízení cirkusů 50 Kč za m²
  a týden
  d) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 50 Kč za m²
  a rok
 3. V případě souběhu více zvláštních užívání jednoho veřejného prostranství ve stejném období se platí poplatek stanovený vyšší sazbou.

 

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek podle Článku 5 odst. 1 je splatný:
  • při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,
  • při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo.
 2. Poplatek podle Článku 5 odst. 2 je splatný:
  • poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci,
  • poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30. června příslušného kalendářního roku.
 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Článek 7
Osvobození

 1. Od poplatku za užívání veřejného prostranství jsou osvobozeny:
  1. akce pořádané na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  2. osoby zdravotně postižené za vyhrazení trvalého parkovacího místa,
  3. stavebníci rodinných domů po dobu stavby, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, nejdéle však do 6 měsíců po uplynutí termínu pro dokončení stavby stanoveného ve stavebním povolení,
  4. stavebníci, kteří provádí stavby na základě ohlášení, za umístění stavebních zařízení a skládek stavebních materiálů, a to po nejnutnější dobu trvání stavebních úprav,
  5. osoby, které využívají veřejné prostranství pro skládku a to ne déle než 24 hodin v jednom týdnu,
  6. sportovní a kulturní akce pořádané bez vstupného, akce financované z rozpočtu obce nebo pořádané občanskými sdruženími se sídlem v obci Lesonice.

 

Článek 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Miroslav Dohnal - místostarosta obce
Ing. Jiří Šálek - starosta obce


 

§ 4 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi