Obecně závazná vyhláška č. 3/2007

O místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 17.12. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Úvodní ustanovení
 

 1. Obec Lesonice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen “poplatek”)1) .
 2. Správu místního poplatku provádí Obecní úřad Lesonice (dále jen ”správce poplatků”) 2).

 

Článek 2
Předmět poplatku


Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 3
Poplatník

 1. Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
 2. Poplatníky dle této vyhlášky jsou držitelé psů s trvalým pobytem nebo sídlem na území obce Lesonice.

 

Článek 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 10 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu a vyplnit identifikační kartu psa. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech do 10 dnů ode dne jejich vzniku.

 

Článek 5
Sazba poplatku

Poplatek za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu   50 Kč

 

Článek 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

 

Článek 7
Identifikace psů

Správce poplatku zajišťuje identifikaci psů prostřednictvím identifikačních karet, které jsou uloženy u správce poplatku.

 

Článek 7
Osvobození

 1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
  1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
  2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
  4. osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
  5. členové mysliveckého sdružení, kteří jsou držiteli loveckých psů s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu, a to nad rámec počtu psů stanovených pro honitbu ze zákona o myslivosti a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.
 2. Od poplatku za prvního psa je osvobozen každý poplatník, který ve stanovené lhůtě splní požadavek dle čl. 4 této vyhlášky.

 

Článek 8
Ostatní ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 11.12.2003, o místních poplatcích.

 

Článek 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 


Miroslav Dohnal - místostarosta obce
Ing. Jiří Šálek -starosta obce


§ 2 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích ,ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi