Obecně závazná vyhláška č. 5/2007

O místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 17.12. 2007 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 1. Obec Lesonice zavádí a vybírá poplatek ze vstupného 1)
 2. Správu místního poplatku provádí Obecní úřad Lesonice (dále jen “správce poplatků”) 2).

 

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku

 

 1. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které pořádají kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce.
 2. Vstupným se ze zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit. Za součást vstupného se považuje i finanční částka, za kterou pořadatel poskytuje další služby (např. občerstvení, místenky) zahrnul je do vstupného a podmiňuje celou touto částkou vstup na akci.

 

Článek 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 10 dní před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a předložit vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku, příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, rodné číslo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
 3. Do 10 dnů po skončení akce je poplatních povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena. Zároveň poplatník předloží správci poplatku neprodané vstupenky.

 

Článek 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena, činí:

a)
diskotéky, taneční zábavy
10 %
b)
prodejní akce (burzy, tržiště, aukce)
10 %
c)
reklamní akce
10 %
d)
kulturní akce
10 %
e)
pořady erotického charakteru a striptýzy
20 %

 

Článek 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.

 

Článek 6
Osvobození a úlevy

 

 1. Od poplatku jsou osvobozeny :
  • akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
  • akce kulturní, sportovní, společenské, které pořádají právnické osoby se sídlem podnikání v obci Lesonice nebo fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Lesonice. 
 2. Nárok na osvobození a úlevy od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s ohlašovací povinností podle Článku 3 této vyhlášky.

 

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení

Miroslav Dohnal - místostarosta obce
Ing. Jiří Šálek - starosta obce


 

 1. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 2. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne:

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti