Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

O stanovení poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Lesonice se na svém zasedání dne 1. února 2007 usneslo vydat na základě § 17a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad (dále jen „poplatek“), ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku na území obce Lesonice.

 

Článek
Poplatník, plátce poplatku a správa poplatku

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci Lesonice trvalý pobyt nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 2. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o rodinné domy nebo bytové domy ve kterých vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, může být plátcem společný zástupce, správce nebo společenství vlastníků. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.1)
 3. Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto skutečnost správci poplatku, který na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
 4. Správu poplatku vykonává obec Lesonice.2)

 

Článek 3
Ohlašovací a registrační povinnost

 1. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost 3), kterou splní tím, že správci poplatku doručí prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce a to za každou jím spravovanou nemovitost do 30 dnů ode dne kdy se stal plátcem poplatku nebo kdy nastala změna rozhodná pro výpočet výše poplatku.
 2. Předtisk prohlášení plátce poplatku je k dispozici na obecním úřadě.
 3. Poplatník nahlásí správci poplatku změny rozhodné pro stanovení výše poplatku do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

 

Článek 4
Výše poplatku

 1. Výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce zjištěných za první pololetí příslušného kalendářního roku, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.
 2. Výše poplatku závisí na počtu osob využívajících příslušnou sběrnou nádobu a určí se jako podíl nákladů obce na svoz a odstraňování zbytkového komunálního odpadu této sběrné nádoby k počtu osob, které tuto sběrnou nádobu využívají.
 3. Výše poplatku pro příslušný kalendářní rok bude stanovena správcem poplatku do 31. července příslušného kalendářního roku.

 

Článek 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově v termínu splatnosti od 1. září do 31. října příslušného kalendářního roku.
 2. Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně u správce poplatku.

 

Článek 6
Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby s trvalým pobytem na „Samotě – Hájence Lesonice, č.p. 147.
 2. Od poplatku je osvobozeno každé druhé a další nezaopatřené dítě v domácnosti.
 3. Od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají úředně stanovený pobyt v místě ohlašovny – Obecní úřad Lesonice, č.p. 117.
 4. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 7
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 2007.

 

Článek 8
Ostatní ustanovení
 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2002 ze dne 16.12.2002, o poplatku za komunální odpad.

  

Miroslav Dohnal -místostarosta obce
Ing. Jiří Šálek -starosta obce

 


§ 17a odst. 2 věta druhá zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17a odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ 33 odst. 13 zákona č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sňato z úřední desky dne: 


Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 1/2007

 

Prohlášení plátce poplatku

Přihláška k systému nakládání se zbytkovým komunálním odpadem 

 

Umístění sběrné nádoby u nemovitosti č.p. . . . . . . .


Vlastník nemovitosti, zástupce domácnosti:

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa

 
Přihlašuji se k využívání 1 ks sběrné nádoby o objemu: 120 l – 240 l * 


v cyklu svozu: čtrnáctidenní – měsíční *

  

Další osoby, které budou využívat tuto sběrnou nádobu:

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
jméno, příjmení, adresa

 

 

V Lesonicích dne .................2007

  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis vlastníka nemovitosti, zástupce domácnosti

 
* nehodící se škrtněte

publikační systém: Synetix
©2006-2023 Obecní úřad Lesonice, prohlášení o přístupnosti
online eğitim tercüme bürosu ankara en iyi dershane listesi