Navigace:

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinné informace > Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Oficiální název
  Obec Lesonice
   
 2. Důvod a způsob založení
  dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
   
 3. Organizační struktura
  Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, finanční, kontrolní a kulturní výbor obce
   
 4. Kontaktní spojení
  kontakty
   
 5. Případné platby můžete poukázat
  ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 150293224/0300
   

 6. 00289752
   
 7. DIČ
  obec není plátcem DPH
   
 8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
  rozpočet 2016, 2017
   
 9. Žádosti o informace
  Informace lze získat na obecním úřadě.
  Způsob, jak získat příslušné informace: osobně, telefonicky, písemně, e-mailem
  Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
   
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  na adrese obecního úřadu, způsoby uvedenými v bodu 9.
   
 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu se podávají způsobem a ve lhůtách stanovených z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
   
 12. Formuláře
   
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Návody na řešení životních situací lze získat na portálu veřejné správy a webu ministerstva vnitra
   
 14. Nejdůležitější předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce Lesonice, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
  Obecně závazné předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
  Kopírování informací 1 Kč/list, vyhledávání a zpracování informací 100 Kč/ hod.
   
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy za rok, 2014, 2015, 2016 o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
   
 17. Seznam organizací
  Základní škola a mateřská škola Lesonice