Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Mateřská škola > Provoz > Vnitřní uspořádání školy >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Vnitřní uspořádání školy

                         PROVOZNÍ ŘÁD

 

Základní škola a mateřská škola Lesonice  

Tel.601326096

Zřizovatel:Obec  Lesonice

 

Obsazení školy: - ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jitka Řezníčková

                          - vedoucí učitelka MŠ: Vladimíra Foralová

                          - učitelka: Zdeňka Řepová

                          - vedoucí školní jídelny: Zdeňka Řepová

                          - kuchařka: Ivana Gáborová

                          - školnice: Lenka Fejtová

 

Třída naší mateřské školy se naplňuje do 20 dětí, při vyšším počtu se žádá o udělení výjimky. Kapacita třídy je 28. dětí. Mateřská škola je v provozu v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod. , tedy z celodenním provozem.

 

Provoz lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci a srpnu. Počet dětí by neměl klesnout pod počet 7 dětí. Dobu uzavření mateřské školy rodičům předem oznámí vedoucí učitelka MŠ a ředitelka ZŠ.

 

Rodiče nebo jejich zástupce doprovodí dítě do mateřské školy a po převlečení a přezutí je předají učitelce, nejdéle však do 8. 15 hod. Za nepředané dítě nenese učitelka odpovědnost.  

Děti jsou předávány rodičům, jinak je třeba sepsat zmocnění, kde bude uvedeno, která pověřená osoba bude odvádět dítě z MŠ. Také vyzvedávání starším sourozencem musí být podepsané zákonným zástupcem.

Nepřítomnost dítěte rodiče oznámí osobně nebo telefonicky 601326096 do 7.15 hod. Pokud si rodiče ponechají dítě v období prázdnin doma, jsou povinni týden předem tuto změnu nahlásit.

Přijímání dětí

Zpravidla jsou přijímány děti od 3-6 let na základě písemné žádosti rodiče.

Ředitelka stanovuje po dohodě se zřizovatelem termín zápisu a termín pro podání žádosti o přijetí dětí pro následující školní rok.

O přijetí rozhoduje ředitel  školy. Mateřská škola může přijmout dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním. Přednostně jsou přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dítě může být do školky přijímáno i v průběhu školního roku. Rodiče vyplní přihlášku a evidenční list. Do školy lze přihlásit i děti, kdy rodič pobírá rodičovský příspěvek.Musí být ale částečně samostatné (najíst se, říct si…,) a mít hyg. návyky.

Děti se z mš vyzvedávají po obědě od 12h do 12.30h,po této době se již odebírá odpolední svačina.

Při prvním vstupu mají děti právo na adaptační režim,volí se nejvhodnější postup pro dítě. Do školy lze dovést dítě pouze zdravé, v případě akutních nemocí infekčních nepodáváme léky, kapky. Při předání dítěte sdělí rodič pravdivě zdravotní stav dítěte. Při náhlém onemocnění se ihned informuje zákonný zástupce.

 

Úraz – školním úrazem není úraz, který se stane dítěti na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo určené jako shromaždiště akce. Učitelky nesou zodpovědnost za dodržování hygienických zásad a BOZP. V celém objektu je zákaz kouření.

 

                              STRAVOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

 

 V areálu MŠ je kuchyň, tudíž příprava stravy je vlastní. V jídelně se stravují žáci ze ZŠ. Dětem v MŠ se podává jídlo 3krat denně:

 

                      - svačina od 8:30 do 8.45 – systém řízený kuchařkou

                      - oběd 11:30 do 12:00 – systém řízený kuchařkou

                      - odpolední svačina od 14: 15 do 14:30 – po poledním odpočinku

                        dětí

Děti se obsluhují samy v podávání tekutin, příborů, odnášení talíře.

 

Cena stravného – dopolední svačina : 6 Kč

                         - oběd :                       19 Kč

                         - oběd/7 leté děti/:      21 Kč

                         - odpolední svačina:   6 Kč

Cena zahrnuje: stravné + nápoje. Děti mají připravený vlažný čaj, vodu nebo šťávu. Každé dítě má vlastní hrníček.

Jídelní lístek navrhuje vedoucí školní jídelny.Stravné a úplata se platí u p.Řepové-vedoucí šk. jídelny.

 

                                Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla probíhá u lůžkovin jednou za 3 týdny, ručníky se mění 1x za týden. Čisté prádlo se skladuje v policích ve skříňce. Prádlo, které se nepoužívá, je uloženo ve skladu na spojovací chodbě. Větrání prádla probíhá na terase každého čtvrt roku.