Navigace:

Úvodní stránka > ZŠ a MŠ > ZŠ a MŠ do r. 2016 > Školní družina > Kroužky > Charakteristika kroužků >


Czechpoint

Mobilní rozhlas

Charakteristika kroužků

Plán činnosti školní družiny 2014/2015

- relaxace po vyučování, po obědě, motivace na další aktivity 13:00 – 13:45

- kroužek 13:45 – 15:00

- příprava na vyučování, individuální činnost 15:00 – 15:30

Kroužky 13:45 – 15:00

Dramatický

Hry na rozvoj komunikace verbální i nonverbální. Rozvoj smyslů, uvědomělé vnímání okolního prostředí a dění v něm, uvědomění si sounáležitosti s celkem. Rozvoj spolupráce a práce v týmu.

ZÁLESÁK                                                                                                                                
Přírodovědný - rozvoj zájmu o přírodu, výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ekologická problematika a ochrana životního prostředí, pozorování přírody a jejích proměn, vycházky a pobyty v přírodě, využívání encyklopedií, základy táboření, písně k táborovému ohni

LISTOVÁNÍ                                                                                                                              
Čtenářský -
probuzení zájmu o četbu, poslech, rozvoj řeči a komunikace, ohleduplné chování. Rozvíjíme čtenářskou gramotnost, tzn. čtení s porozuměním a pozorné naslouchání.  Děti využívají školní knihovnu, interaktivní tabuli, vlastní knihy a kopírované materiály. Náplň tohoto kroužku zpestřujeme dalšími jazykovými a literárními aktivitami. Činnost v ŠD navazuje volně na nový celoroční projekt základní školy  „Čteme dětem“.

VŠEZNÁLEK                                                                                                                             
Výtvarný, tvořivý
- výtvarné činnosti s různými materiály, různé techniky. Výrobky k výzdobě školy, tvoření dárečků pro radost, využívání poznatků získaných ve škole. Rozvoj fantazie, zodpovědnosti, tvořivosti a týmové spolupráce.

DŘEVÁK                                                                                                                                       
Sportovní - cvičení s hudbou,
kolektivní sporty. Rozvíjíme zájem o sport hrami podporujícími spolupráci a přátelskou  komunikaci. Zařazujeme netradiční hry, zábavné sportovní disciplíny podporující fair play a osobní růst každého žáka. 

Příprava na vyučování - psaní domácích úkolů, opravy v sešitech, procvičování a upevňování probraného učiva, čtení z čítanek 

Redakce - děti tvoří příspěvky do školního časopisu, píší o akcích školy, kterých se zúčastnily, o svých zážitcích, kreslí obrázky k akcím, školní časopis vydáváme 2x do roka.

 

Doučování AJ - určeno žákům od  1. ročníku dle individuálních potřeb.

Anglický jazyk zařazován do veškeré činnosti ŠD metodou CLIL (utvrzování slovní zásoby).

Průběžně zařazujeme - stolní hry, logické hry, různé turnaje, diskotéky, výroba  občerstvení